نازلی چلویی

مشاور فعال دپارتمان روانشناسی مرکز مشاوره بینش نوین
دکترای روانشناسی تربیتی
عضو سازمان نظام روانشناسی ایران
مدرس کارگاه های تخصصی روان شناسی
عضو انجمن روان شناسی ایران
فعالیت حرفه ای در مراکز مشاوره
فعالیت های حرفه ای پژوهشی

کارگاه تربیت جنسی

اهداف کارگاه:

  1. پاسخ گویی به سوالات جنسی
  2. آشنایی کودک با جنس مخالف
  3. آشنایی کودک با چگونگی تولد
  4. آشنایی کودک با هویتش