اين مقياس وسيله اي در سنجش خودپنداره است كه با هشتاد سؤال،

شش مقياس فرعي رفتار،

وضعيت عقلانی و تحصيلي،

ظاهرجسماني و نگرشها،

اضطراب، شهرت، شادي و رضايت

را در مقطع سني 11تا 14 سال ارزيابي ميكند..

برای انجام  تست مقیاس خودپنداره کودکان لطفا با  شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

02122915807

09301364031