آزمون با پنج مقیاس توسط پپ و همکاران(1989) برای کودکان تهیه شد.

5 مقیاس آن عبارت است از:

تحصیلی،

جسمانی،

خانوادگی،

اجتماعی و دروغ سنج.

برای انجام تست عزت نفس پپ لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:

02122915807

09301364031