پرسشنامه (فرم والد)

فرزندپروری آلاباما دارای 24 سوال می باشد که مولفه آن نیز به صورت زیذ است

  1. تنبیه بدنی
  2. نظم و انضباط نا پایدار
  3. نظارت ضعیف
  4. فرزندپروری مثبت

از ویژگی های بارز این تست دارا بودن روش نمره گذاری و تفسیر و تعریف مفهومی می باشد.

برای انجام تست اندریافت کودکان لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:
02122915807
09301364031