پرسشنامه CREE یک آزمون نیمه نهان مربوط به خلاقیت و آفرینندگی است

و می‌توان برای شناسایی خلاقیت بالقوه افراد به کار برده شود.

در این آزمون 145 سؤال وجود دارد.

برای انجام تست سنجش خلاقیت لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:
02122915807
09301364031