عضو شوید !

اخبار داغ

حروف اختصاری در زمینه روان شناسی

با فعالیت ها، خدمات و مجموعه کلینیک روان شناسی و مشاوره بینش نوین بیشتر آشنا شوید

حروف اختصاری در زمینه روان شناسی

با فعالیت ها، خدمات و مجموعه کلینیک روان شناسی و مشاوره بینش نوین بیشتر آشنا شوید

استعداد talent

هوش Intelligence

مهارت Skill

شخصیت personality

منحنی رشد عمومی(general growth curve

مرحله فراگیری(acquisitive stage

نوجوانی(Adolescence

خودمختاری(Autonomy)

عملیات صوری(Formal operations

بازتاب (رفلكس         Reflex     )

بازخوانیRecall      

بازسازی شناختی Cognitive   Restructuring                      

بازشناسی Recognition      

بازنمایی Representation       

بازیابی        Retrieval                                                       بازیابی آشكار  Eplicit   Retrieval                   

بالندگی   Maturasion

بحران         Crisis   

برانگیخته ( برانگیختگی )                     Activation – Excitation         

برنامه ریزی ( برنامه سازی)                           Planning

بروکا                                    Broca’s Area

برون داد                                  Out put

برونگرا                        Extravert   Extrovert   /

برون گروهی                                Out groups

بزهكاری           Delinquency                   

بستن                Closure

بسط ( تفصیل)                         Elaboration

بلوغ Maturity             / Puberty      

بلوغ پیش رس (زود رس)                  Pubertas  Praecox

بهت                                                     Stupor

بهداشت روانی                Mental hygiene Mental health/

بهره هوشی       Intelligence Quotient ( IQ )

بهره آموزشی  EQ

بی اشتهایی عصبی (روانی)  Anorexia Nervosa

بیزاری از تصمیم  Decision Aversion

بی خوابی             Insomnia

بیماری آلزایمر                                             Alzheimer Disease

بیماری روانی                          Mental disease Mental disorder/

بیماری قلبی كرونر          Coronary heart disease (C.H.D)

اختلال وسواس فکری عملی OCD

اختلال شخصیت وسواس فکری عملی OCPD

اختلال شخصیت ضد اجتماعی ASPD

اختلال شخصیت نمایشی HPD

اختلال هویت جنسی GID

اختلال بیش فعالی و کمبود توجه ADHD

اختلال بدشکلی بدن BDD

اختلال سلوک CD

اختلال شخصیت خودشیفته NPD

اختلال کج خلقی DD\ اختلال خلق دو قطبی BMD

اختلال هویت تجزیه ای DID

اختلال شخصیت مرزی BPD

اختلال اضطراب فراگیر GAD

اختلال افسرده عمده MDD

اختلال بی اعتنایی مقِابله ای ODD

اختلال شخصیت پارانوئید PPD

پراشتهایی روانی BN\ بی اشتهایی روانی AN

اختلال اتیسم ASD

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال STPD

حمله وحشت خواب STA

اختلال ساختگی FD

رفتار درمانی شناختی CBT

سن زمانی یا تقویمیCA\ سن عقلی MA

بهره هوشی IQ \ هوش هیجانی EQ

آزمون اندریافت کودکان CAT \ آزمون اندریافت موضوع TAT\ آزمون استعداد تحصیلیSAT\ آزمون توانایی تحصیل در مدرسه و دانشکده SCAT


۱
– اختلال وسواس فکری، عملی OCD

 

Obsessive Compulsive Disorder

 

۲– اختلال شخصیت وسواس فکری، عملی OCPD

 

Obsessive Compulsive Personality Disorder

 

۳– اختلال شخصیت ضد اجتماعی ASPD

 

Anti Social Personality Disorder

 

۴– اختلال شخصیت نمایشی HPD

 

Histrionic Personality Disorder

 

۵– حمله وحشت خواب STA

 

Sleep Terror Attack

 

۶– اختلال هویت جنسی GID

 

Gender Identity Disorder

 

۷– اختلال بیش فعالی، کمبود توجه ADHD

 

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder

 

۸– اختلال بدشکلی بدن BDD

 

Body Dysmorphic Disorder

 

۹– اختلال سلوک CD

 

Conduct Disorder

 

۱۰– اختلال شخصیت خودشیفته NPD

 

Narcisstic Personality Disorder

 

۱۱– اختلال کج خلقی DD

 

Dysthymic Disorder

 

۱۲– اختلال هویت تجزیه ای DID

 

Dissociative Identity Disorder

 

۱۳– اختلال شخصیت مرزی BPD

 

Borderline Personality Disorder

 

۱۴– اختلال اضطراب فراگیر یا منتشر یا عمومی GAD

 

Generalized Anxiety Disorder

 

۱۵– اختلال افسردگی عمده MDD

 

Major Depression Disorder

 

۱۶– اختلال بی اعتنایی مقابله ای ODD

 

Oppositional Defiant Disorder

 

۱۷– اختلال رفتار ایذایی DBD

 

Disruptive Behavior Disorder

 

۱۸– اختلال استرس پس از رویداد سانحه PTSD

 

Post Traumatic Stress Disorder

 

۱۹– اختلال ساختگی FD

 

Factitious Disorder

 

۲۰– عقب ماندگی ذهنی MR

 

Mental Retardation

 

۲۱– اختلال انفجاری متناوب IED

 

Intermittent Evvxplosive Disorder

 

۲۲– اختلال شخصیت پارانویید PPD

 

Paranoid Personality Disorder

 

۲۳– پراشتهایی روانی BN

 

Bulimia Nervosa

 

۲۴– بی اشتهایی روانی AN

 

Anorexia Nervosa

 

۲۵– اختلال خُلق دو قطبی BMD

 

Bipolar Mood Disorder

 

۲۶– اختلال اوتیسم ASD

 

Autistic Disorder

 

۲۷– رفتار درمانی شناختی CBT

 

Cognitive Behavior Therapy

 

۲۸– سن زمانی یا تقویمی CA

 

Chronological Age

 

۲۹– سن عقلی MA

 

Mental Age

 

۳۰– بهره هوشی IQ

 

Intelligence Quotient

 

۳۱– هوش هیجانی EQ

 

Emotional Quotient

 

۳۲– طبقه بندی بین المللی بیماری ها ICD

 

International Classification of Diseases

 

۳۳– راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM

 

Diagnosis and Statistical manual of Mental disorders

 

۳۴– آزمون اندریافت کودکان CAT

 

Children’s Apperception Test

 

۳۵– آزمون اندریافت موضوع TAT

 

Thematic Apperception Test

 

۳۶– الکترو شوک درمانی ECT

 

Electro Convulsive Therapy

 

۳۷– آزمون استعداد تحصیلی SAT

 

Scholastic Aptitude Test

 

۳۸– آزمون توانایی تحصیل در مدرسه و دانشکده SCAT

 

School and College Ability Test

 

۳۹– نوار مغزی یا دستگاه برق نگاری مغز EEG

 

Electro Encephalo Graphy

 

۴۰– آزمون تواناییهای روانی-زبانی ایلینویز(ایلینوی) ITPA

 

Illinois Test of Psycholinguistic Abilities

 

۴۱– آزمون های تشخیص استعداد DAT

 

Differential Aptitude Test

 

۴۲– بهره پیشرفت AQ

 

Achievement Quotient

 

۴۳– پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا MMPI

 

Minnesota Multiphasic Personality Inventory

 

۴۴– مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان پیش آموزشگاهی و دبستانی WPPSI

 

Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence

 

۴۵– مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان WISC

 

Wechsler Intelligence Scal for Children

 

۴۶– مقیاس هوشی وکسلر برای بزرگسالان WAIS

 

Wechsler Adult Intelligence Scal

 

۴۷– پرسشنامه شخصیتی آیزنک EPQ

 

Eysenck Personality Questionnaire

 

۴۸– چک لیست علایم روانی–  SCL-90

 

Symptom Check List-90

 

۴۹– پرسشنامه پادوا(وسواس فکری-عملی) PI

 

Padua Inventory

 

۵۰– پرسشنامه سلامت عمومی GHQ

 

General Health Questionaire

 

۵۱– اختلال شخصیت اسکیزوتایپال STPD

 

Schizo Typal Personality Disorder

 

۵۲– برنامه ریزی عصبی- کلامی NLP

 

Neuro Linguistic Programming

 

۵۳– پرسشنامه تحلیل بالینی CAQ

 

Clinical Analysis Questionaire

 

۵۴– پرسشنامه فرسودگی شغلی BI

 

Burnout Inventory

 

۵۵– پرسشنامه بالینی چند محوری میلون MCMI

 

Millon Clinical Multiaxial Inventory ۵۶– آزمون های مهارتهای مقابله ای CST

 

Coping Skills Test

 

۵۷– آزمون عزت نفس SET

 

….

اختلال وسواس فکری عملی OCD

اختلال شخصیت وسواس فکری عملی OCPD

 

اختلال شخصیت ضد اجتماعی ASPD

 

اختلال شخصیت نمایشی HPD

 

اختلال هویت جنسی GID

 

اختلال بیش فعالی و کمبود توجه ADHD

 

اختلال بدشکلی بدن BDD

 

اختلال سلوک CD

 

اختلال شخصیت خودشیفته NPD

 

اختلال کج خلقی DD\ اختلال خلق دو قطبی BMD

 

اختلال هویت تجزیه ای DID

 

اختلال شخصیت مرزی BPD

 

اختلال اضطراب فراگیر GAD

 

اختلال افسرده عمده MDD

 

اختلال بی اعتنایی مقِابله ای ODD

 

اختلال شخصیت پارانوئید PPD

 

پراشتهایی روانی BN\ بی اشتهایی روانی AN

 

اختلال اتیسم ASD

 

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال STPD

 

حمله وحشت خواب STA

 

اختلال ساختگی FD

 

رفتار درمانی شناختی CBT

 

سن زمانی یا تقویمیCA\ سن عقلی MA

 

بهره هوشی IQ \ هوش هیجانی EQ

 

آزمون اندریافت کودکان CAT \

 آزمون اندریافت موضوع TAT\

 آزمون استعداد تحصیلیSAT\

 آزمون توانایی تحصیل در مدرسه و دانشکده SCAT

 

۱اختلال وسواس فکری، عملی OCD
Obsessive Compulsive Disorder

۲اختلال شخصیت وسواس فکری، عملی OCPD
Obsessive Compulsive Personality Disorder

۳اختلال شخصیت ضد اجتماعی ASPD
Anti Social Personality Disorder

۴اختلال شخصیت نمایشی HPD
Histrionic Personality Disorder

۵حمله وحشت خواب STA
Sleep Terror Attack

۶اختلال هویت جنسی GID
Gender Identity Disorder

۷اختلال بیش فعالی، کمبود توجه ADHD
Attention Deficit/Hyperactivity Disorder

۸اختلال بدشکلی بدن BDD
Body Dysmorphic Disorder

۹اختلال سلوک CD
Conduct Disorder

۱۰اختلال شخصیت خودشیفته NPD
Narcisstic Personality Disorder

۱۱اختلال کج خلقی DD
Dysthymic Disorder

۱۲اختلال هویت تجزیه ای DID
Dissociative Identity Disorder

۱۳اختلال شخصیت مرزی BPD
Borderline Personality Disorder

۱۴اختلال اضطراب فراگیر یا منتشر یا عمومی GAD
Generalized Anxiety Disorder

۱۵اختلال افسردگی عمده MDD
Major Depression Disorder

۱۶اختلال بی اعتنایی مقابله ای ODD
Oppositional Defiant Disorder

۱۷اختلال رفتار ایذایی DBD
Disruptive Behavior Disorder

۱۸اختلال استرس پس از رویداد سانحه PTSD
Post Traumatic Stress Disorder

۱۹اختلال ساختگی FD
Factitious Disorder

۲۰عقب ماندگی ذهنی MR
Mental Retardation

۲۱اختلال انفجاری متناوب IED
Intermittent Evvxplosive Disorder

۲۲اختلال شخصیت پارانویید PPD
Paranoid Personality Disorder

۲۳پراشتهایی روانی BN
Bulimia Nervosa

۲۴بی اشتهایی روانی AN
Anorexia Nervosa

۲۵اختلال خُلق دو قطبی BMD
Bipolar Mood Disorder

۲۶اختلال اوتیسم ASD
Autistic Disorder

۲۷رفتار درمانی شناختی CBT
Cognitive Behavior Therapy

۲۸سن زمانی یا تقویمی CA
Chronological Age

۲۹سن عقلی MA
Mental Age

۳۰بهره هوشی IQ
Intelligence Quotient

۳۱هوش هیجانی EQ
Emotional Quotient

۳۲طبقه بندی بین المللی بیماری ها ICD
International Classification of Diseases

۳۳راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM
Diagnosis and Statistical manual of Mental disorders

۳۴آزمون اندریافت کودکان CAT
Children’s Apperception Test

۳۵آزمون اندریافت موضوع TAT
Thematic Apperception Test

۳۶الکترو شوک درمانی ECT
Electro Convulsive Therapy

۳۷آزمون استعداد تحصیلی SAT
Scholastic Aptitude Test

۳۸آزمون توانایی تحصیل در مدرسه و دانشکده SCAT
School and College Ability Test

۳۹نوار مغزی یا دستگاه برق نگاری مغز EEG
Electro Encephalo Graphy

۴۰آزمون تواناییهای روانی-زبانی ایلینویز(ایلینوی) ITPA
Illinois Test of Psycholinguistic Abilities

۴۱آزمون های تشخیص استعداد DAT
Differential Aptitude Test

۴۲بهره پیشرفت AQ
Achievement Quotient

۴۳پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا MMPI
Minnesota Multiphasic Personality Inventory

۴۴مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان پیش آموزشگاهی و دبستانی WPPSI
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence

۴۵مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان WISC
Wechsler Intelligence Scal for Children

۴۶مقیاس هوشی وکسلر برای بزرگسالان WAIS
Wechsler Adult Intelligence Scal

۴۷پرسشنامه شخصیتی آیزنک EPQ
Eysenck Personality Questionnaire

۴۸چک لیست علایم روانی–  SCL-90
Symptom Check List-90

۴۹پرسشنامه پادوا(وسواس فکری-عملی) PI
Padua Inventory

۵۰پرسشنامه سلامت عمومی GHQ
General Health Questionaire

۵۱اختلال شخصیت اسکیزوتایپال STPD
Schizo Typal Personality Disorder

۵۲برنامه ریزی عصبی- کلامی NLP
Neuro Linguistic Programming

۵۳پرسشنامه تحلیل بالینی CAQ
Clinical Analysis Questionaire

۵۴پرسشنامه فرسودگی شغلی BI
Burnout Inventory

۵۵پرسشنامه بالینی چند محوری میلون MCMI
Millon Clinical Multiaxial Inventory

۵۶آزمون های مهارتهای مقابله ای CST
Coping Skills Test

۵۷آزمون عزت نفس SET
Self Esteem Test