عضو شوید !

اخبار داغ

دسته: ابعاد هویت

ابعاد هویت, تست

قلدری هارتر 

تست مقیاس قلندری هارتر برای قشر کودکان دبستانی است. قلدری شکلی از آزار و اذیت‌های جسمی، جنسی و روانشناختی یک یا چند دانش‌آموز بر علیه دانش‌آموزان دیگر به صورت مکرر در یک دوره زمانی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس قلدری در…

ابعاد هویت, تست

ثبات کودکان 

مقیاس ثبات کودکان در سال 1987 توسط لوفی و کوهن به منظور سنجش میزان پایداری در کودکان ساخته شد. این مقیاس با 40 عبارت برای ارزیابی میزان مقاومت و ایستادگی در کودکان یا توانایی ادامه کار در شرایط سخت یا حتی علی‌رغم وجود مشکلات غیر قابل…

ابعاد هویت, تست

ادراک شایستگی کودکان هارتر 

به باور اغلب صاحب‌‌نظران، یکی از مهم‌ترین شیوه‌‌های توانمندسازی دانش‌‌آموزان، روی‌آوردن به روش‌‌های جدید آموزشی است که مبتنی بر اصول و مفاهیم فراشناخت است؛ ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف تبیین یک مدل خوش‌‌بینی بر‌اساس باورهای فراشناخت و ادراک شایستگی در دانش‌‌آموزان دورۀ دبیرستان، صورت گرفته‌…

ابعاد هویت, تست

سرمایه گذاری بدن 

این تست با 24 عبارت است که برای سنجش سرمایه‌گذاری عاطفی کودکان در بدنشان ساخته شده است، به ویژه مواردی که مربوط به رفتارهای خود ـ تخریبی است. ایت تست به گونه‌ای ویژه به علت تأکید روز افزون بر مطالعه رفتار خودکشی طراحی شده ،…

ابعاد هویت, تست

خودپنداره 

اين مقياس وسيله اي در سنجش خودپنداره است كه با هشتاد سؤال، شش مقياس فرعي رفتار، وضعيت عقلانی و تحصيلي، ظاهرجسماني و نگرشها، اضطراب، شهرت، شادي و رضايت را در مقطع سني 11تا 14 سال ارزيابي ميكند.. برای انجام  تست مقیاس خودپنداره کودکان لطفا با …

ابعاد هویت, تست

خودانگاره و انگیزشی 

اﻧﮕﻴﺰش  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺴﺖ. ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﺮضی اﺳــﺖ ﻛــﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳــﺎن آن را از راه ﻣﺸــﺎﻫﺪه رﻓﺘﺎر ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ اﺳﺘﻨﺒﺎط می ﻛﻨﻨﺪ. از آن ﺟﺎ ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰش ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮضی و اﺳﺘﻨﺒﺎطی دارد ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ مختلفی از آن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﮔﻮﻧــﻪ ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺗﻔﺴﻴﺮ…

ابعاد هویت, تست

ابعاد هویت 

برای همه سنین دارای 4 گرایش: هویت شخصی، هویت ارتباطی، هویت اجتماعی و هویت جمعی. برای انجام تست سنجش خلاقیت لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:0212291580709301364031

ابعاد هویت, تست

خودپنداره رفتاری کودکان 

افراد در ادراک و کسب دانش متفاوتند، ایده ها را به گونه ای متفاوت شکل می دهند و به صورت متفاوت به تفکر می پردازند و عمل میکنند . افراد دارای تفاوت های فردی مهمی در زمینه مسائل شناختی هستند که در حل مشکالت و…