عضو شوید !

اخبار داغ

دسته: خودکنترلی گری

تست, خودکنترلی گری

خودکنترلی کودکان 

خویشتن داری یا خود کنترلی به معنای توانایی کودک در به تاخیر انداختن نیاز برای رسیدن به حالت یا اتفاق بهتری در آینده . برای این کار می توان به میزان بزرگی کارها، به کودک پاداشهای بزرگتری بدهید. به کودک یاد بدهید پاداش بزرگتر را…