کارگاه هنروخلاقیت <کارگاه ماکاکالر> ویژه کودکان 1تا2سال تعداد جلسات :8جلسه ای روزبرگزاری کارگاه:چهارشنبه ها ساعت 11تا12 مربی :نیکاخسروی سوابق: مربی تخصصی کارگاه های مادر و کودک ،کارگاه های هنر و خلاقیت به مدت 5سال،مربی کارگاه های مونته سوری ،مربی کارگاه های بازی های آموزشی ،بیش…